راه ترقی
دو خط کتاب/ از کسانی که همه چیز را محاسبه می کنند بترس!
جمعه 31 ارديبهشت 1400 - 21:32:26
راه ترقی - آخرین خبر / از کسانی که همه چیز را محاسبه می کنند
بترس و هرگز قلبت را در اختیار آنها نگذار
آنها حساب عشقی که نثار تو می کنند را نیز دارند
و روزی آن را با تو تسویه می کنند
آنا گاوالدا 
من او را دوست داشتم 

http://www.RaheNou.ir/fa/News/262714/دو-خط-کتاب--از-کسانی-که-همه-چیز-را-محاسبه-می-کنند-بترس!
بستن   چاپ