راه ترقی
دو خط کتاب/ حوادث بزرگ هرگز نمی توانند یک شبه شکل بگیرند
يکشنبه 2 خرداد 1400 - 07:19:34
راه ترقی - آخرین خبر /حوادث بزرگ هرگز نمی توانند یک شبه شکل بگیرند، و یا یک عامل مشخص را بهانه ای برای وقوع آنها معرفی کرد. حوادث بزرگ حاصل میلیون ها و بلکه میلیاردها حادثه کوچک و بزرگ دیگر هستند که روزانه در اطراف همگی ما اتفاق می افتد و ما بی اعتنا به آن عبورمی کنیم. 
جامعه شناسی خودمانی
حسن نراقی

http://www.RaheNou.ir/fa/News/264258/دو-خط-کتاب--حوادث-بزرگ-هرگز-نمی-توانند-یک-شبه-شکل-بگیرند
بستن   چاپ