راه ترقی
یادداشت تصویری چهل و نهم
ارتباط موثر با سالمندان
شنبه 1 خرداد 1400 - 12:11:00
راه ترقی - در محله دوستدار سالمند علاوه بر ارتباط کالبدی بین محله و سالمند از تجربه‌های او استفاده می‌شود؛ باید توانمندی‌های سالمندان را به رسمیت بشناسیم

دریافت 17 MB

http://www.RaheNou.ir/fa/News/264935/ارتباط-موثر-با-سالمندان
بستن   چاپ